top of page

Required Techniques for Shodan Black Belt

New techniques for this Grade highlighted in green.

 

Blocks


Jodan Age Uke
Uchi Uke
Soto Uke
Gedan Barai
Gedan Uke
Kake Uke
Chuki Uke
Mawashi Uke
Te Nagashi Uke
Te Osai Uke

Strikes

Chudan Zuki
Jodan Zuki
Ura Uchi
Yoko Uraken
Shita Zuki
Hijate
Mawashi Empi
Haito Uchi
Soto Shuto
Uchi Shuto
Yame Zuki
Mawashi Uraken
Kake Zuki

KicksMae Geri
Ushiro Geri
Mawashi Geri
Yoko Geri
Kake Geri
Soto Mikazuki Geri
Uchi Mikazuki Geri
Ashi Borai
Ushiro Mawashi Geri

StancesHeiko Datchi
Han Zenkutsu Datchi
Zenkutsu Datchi
Shika Datchi
Kiba Datchi
Kokutsu Datchi
Nekowashi Datchi
Sanchin Datchi

Hangetsu Datchi

bottom of page